UW PENSIOEN

Mijn pensioen

Welke mogelijkheden zijn er?

I. Het wettelijk pensioen

Het rust- en overlevingspensioen is uw pensioenrecht gebaseerd op uw inkomen, uw loopbaan, uw gezinssituatie en uw statuut als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. De financiering van het wettelijk pensioen blijft problematisch door de vergrijzing. Ondanks het Zilverfonds en andere maatregelen blijft de financierbaarheid voor de overheid een heikel punt.

II. Pensioenopbouw via de werkgever

Via uw beroepsactiviteit kan een beroepsgebonden pensioen worden opgebouwd. Hieronder valt de Groepsverzekering, de Vrij Aanvullende Pensioenregeling voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT).

III. Zelf sparen voor uw pensioen

Via Pensioensparen of Langetermijnsparen kunt u de fiscale voordelen van pensioenopbouw maximaliseren door, in aanvulling op het beroepsgebonden pensioenkapitaal, ook een aanvullend pensioenkapitaal in de privésfeer op te bouwen. Dit fiscaal sparen levert u een quasi onmiddellijk voordeel op via de belastingvermindering maar blijkt toch vaak ontoereikend. Als aanvulling hierop kunt u ook sparen zonder fiscaal voordeel.

I. Wettelijk Pensioen

In België werkt het wettelijk pensioenstelsel volgens het principe van de herverdeling, met andere woorden de solidariteit tussen de generaties. Dat betekent dat de pensioenen die nu worden uitgekeerd, gefinancierd worden door de sociale zekerheidsbijdragen van degenen die nu actief zijn.

Momenteel staan we echter voor een reeks demografische ontwikkelingen die op termijn het argument versterken dat de actieve bevolking niet langer zal volstaan om het huidige systeem te financieren.

Het feit dat we steeds langer leven en het probleem van de financiering van de wettelijke pensioenen dwingt de overheden ertoe – en de onze vormt daar geen uitzondering op – maatregelen te nemen om mensen langer aan het werk te houden.

Wilt u weten hoe uw toekomstig wettelijk pensioen er zal uitzien?

Raadpleeg hiervoor de site van het ministerie : Bereken zelf uw wettelijk pensioen

II. Pensioenopbouw via de werkgever

Alleen het wettelijk pensioen zal niet volstaan om de levensstandaard na pensionering op peil te houden. Het pensioen zal een combinatie van wettelijke en aanvullende pensioenen moeten zijn.

Loontrekkenden:

Groepsverzekering

Algemeen geldt dat bijna 75 % van de Belgische werknemers een aanvullend pensioen via de werkgever opbouwt, waarvan 75 % via een groepsverzekering. De Groepsverzekering (Benefit Plan) is een collectief voorzorgsplan dat uw werkgever kan onderschrijven en dat van toepassing is op alle personeelsleden of op een categorie ervan.

De Groepsverzekering zorgt voor een aanvullend pensioen en kan werknemers bovendien financiële zekerheid bieden in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Als onderneming kunt u de premies voor 100 % inbrengen als last. De RSZ-bijdrage op de premies is aanzienlijk lager in vergelijking met de hoge sociale lasten op lonen en wedden. Werknemers ontvangen een fiscaal erg interessante vorm van uitgesteld loon en daarbovenop een bijkomende winstdeelname die niet belastbaar is.

Voordelen voor de werkgever:

 • u motiveert medewerkers en u krijgt een stevige troef in handen om nieuwe mensen aan te trekken

 • u houdt controle over het te besteden budget

 • u versterkt de professionele uitstraling van uw onderneming

 • deze vorm van verloning is alvast veel fiscaalvriendelijker dan een rechtstreekse loonsverhoging

 • om gegevens van aangeslotenen aan te passen, volstaat het om een onlineformulier door te sturen.

Voordelen voor de werknemer:

 • een aantrekkelijk pensioenvoordeel

 • meer financiële zekerheid voor het gezin bij arbeidsongeschiktheid en overlijden

 • hoge gewaarborgde rentevoet met daarbovenop jaarlijks een variabele winstdeelname

 • fiscaal erg interessant!

Extra service:
Zowel bedrijven als individuele medewerkers kunnen een beroep doen op een specialist van de verzekeringsmaatschappij uit. Een vlotte administratieve afhandeling van uw dossier is gegarandeerd.

Online wijzigingen doorgeven:
Om het beheer van de groepsverzekering voor u zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te houden, kunnen wijzigingen en aansluitingen online doorgeven worden via een beveiligde website van de gekozen verzekeringsmaatschappij.

Zelfstandigen:

VAPZ

Met het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u als zelfstandige een aanvullend pensioenkapitaal op. U geniet een belastingbesparing, een besparing op sociale bijdragen en een gunstige fiscaliteit bij uitkering.

In VAPZ kan zowel een Pensioenkapitaal als een Overlijdensverzekering worden opgenomen. Daarnaast kunt u een aantal aanvullende waarborgen laten opnemen in de polis (Premieterugbetaling, Arbeidsongeschiktheidsrente en Overlijden door (Verkeers)ongevallen).

Zekerheid:

 • gegarandeerde rentevoet + winstdeelname

 • de opbouw van de spaarreserve van iedere storting gebeurt gedurende de ganse looptijd tegen de gegarandeerde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van die storting.

 • Bovendien is er de mogelijkheid tot winstdeelname.

Dubbele besparing omdat de premies:

 • in te brengen zijn als beroepskosten (tot 3.027,09 euro voor 2015) waardoor u ook op de sociale bijdragen een flink voordeel doet

 • aftrekbaar zijn in de hoogste inkomensschijf (marginale aanslagvoet)

IPT

Als u als zelfstandige uw beroepsactiviteit uitoefent in het kader van een vennootschap en een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt, kunt u via de vennootschap een Individuele Pensioentoezegging (IPT) onderschrijven. De bijdrage wordt volledig betaald door uw vennootschap.

Dankzij de Individuele Pensioentoezegging (IPT) kunt u als zelfstandige bedrijfsleider voor een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen zorgen, en tegelijkertijd voor een bescherming bij vroegtijdig overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid. Uw onderneming zorgt voor de volledige financiering van het pensioenplan en kan de bijdragen fiscaal in mindering brengen als beroepskost. Deze formule kan enkel voor zeLfstandige mandatarissen van vennootschappen met regelmatige en maandelijkse bezoldigingen.

III. Pensioensparen – lange termijnsparen

Zal de combinatie van uw wettelijk pensioen en eventueel het aanvullend pensioen via uw werkgever(s), volstaan om uw huidige levensstandaard op peil te houden na pensionering?

Zal u comfortabel kunnen leven zodat u de buikriem niet drastisch hoeft aan te halen?

Wilt u in de toekomst financiële zorgen vermijden, dan is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen. Uw pensioen goed voorbereiden vereist een regelmatige evaluatie van uw financiële situatie, in elke stap van uw leven.

U kunt sparen met fiscaal voordeel:

 • pensioensparen (maximaal 940 euro in 2015)

 • lange termijnsparen (maximaal 2.260 euro in 2015)

 • uw jaarlijks belastingvoordeel loopt op tot 30

U kunt sparen op een heel flexibele manier Hebt u alle fiscale mogelijkheden benut? Of wilt u sparen zonder rekening te moeten houden met de voorwaarden voor fiscale aftrek? Dan kunt u opnieuw via een afzonderlijk bijkomend Individueel Spaarplan voor een aanvullend appeltje voor de dorst zorgen.